Yabancı Vakıfların Yıllık Raporları

 

 

Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı vakıflar, her yıl sonu itibariyle yaptıkları harcama gerektiren faaliyetleriyle ilgili olarak (Dernekler Yönetmeliği Ek-8'de bulunan) “Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi”nin iki nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar verirler.

 

Türkiye’de doğrudan uluslararası faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı vakıflar ise belirtilen nitelikteki formlarını, her yılın ilk iki ayı içinde, eğer faaliyet bir yıldan az süreli ise faaliyet sonunda, Türkçe olarak İçişleri Bakanlığına verirler.

 

Ayrıca, bu vakıflar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınların ikişer nüshasını İçişleri Bakanlığına gönderirler.

 

Yabancı Vakıfların Türkiye’deki Faaliyetleriyle İlgili Başvurularda İstenilen Belgeler

 

 

 

Yabancı vakıflar, temsilcilik kurma, şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma, kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve Türkiye’de doğrudan gerçekleştirmek istedikleri diğer faaliyetleriyle ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik kurma veya şube açma başvurularında (EK-7)’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.

 

İşbirliği yapma başvurusu, yabancı vakıf adına ülkemizde işbirliği yapılacak vakıf tarafından da gerçekleştirilebilir. Başvuru, Bakanlığa doğrudan yapılabileceği gibi posta aracılığıyla da yapılabilir.

 

Ayrıca;

1- Yurt dışındaki kuruluşun yetkili organı tarafından yapılmak istenilen faaliyet için alınmış ve yetkilendirilmiş kişilerin de belirtildiği karar örneği ile Türkçe çevirisinin,

2- Yetkilendirilmiş kişilere ait nüfus cüzdan fotokopisinin,

3- Şube açma başvurularında şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisinin,

Başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.