Federasyon Kurma Başvuruları ve İstenilen Belgeler

 

Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış Kuruluş Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de bulunan) ve aşağıda belirtilen ekler, federasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

1- Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü,

2- Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,

3- Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,

4- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığı’nca izin verildiğini belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

5- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı,

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki federasyon kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Konfederasyon Kurma Başvuruları ve İstenilen Belgeler

 

Konfederasyonlar kuruluış amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek surati ile tüzel kişilik kazanırlar.

Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış kuruluş bildirimi (Ek-2)ve aşağıda belirtilen ekler, konfederasyonun kurulacağı yere milki idare amirliğine verilir.

 

1- Kurucu federasyom temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü,

2- Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği,

3- Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yöneyim kurullarının karar örneği,

4- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

5- Geçici yöntim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerine ve imzalarını belirten liste.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçeledeki konfederasyon işlemlerinden istenen belgeler bir arttırılarak verilir.