Birlik Şubesi Kuruluşunda İstenen Belgeler

 

 

Kurucuların imzalarını içeren iki adet kuruluş bildirimine (Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de bulunan) aşağıdaki belgeler eklenerek şubesinin kurulacağı yerdeki mahallin en büyük mülki amirliğine verilir.

 

1- İçişleri Bakanlığınca onaylanmış iki adet birlik tüzüğü,

2- Şube kurulmasına ilişkin birlik yetkili organlarınca alınan karar örneği,

3- Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış birlik yönetim kurulu karar fotokopisi,

4- Şube kurucuları arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların nüfus cüzdanı örneği,

5- Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

6- Şube adına yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yeri ve imzalarını belirten liste, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

 

3335 Sayılı Kanuna Göre Birlik Kuruluşu Başvurularında İstenilen Belgeler

 

 

 

 

 

3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulacak birliğin kurucuları tarafından imzalanmış iki adet Kuruluş Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de bulunan) ve aşağıda belirtilen ekleri, birliğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

 

1- Kurucular tarafından imzalanmış üç adet birlik statüsü,

2- Birlik kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi (yabancı dilde olması halinde Türkçe çevirisi ile birlikte),

3- Birliği kuracak kişilerin arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların nüfus cüzdanı örneği,

4- Kuruculardan yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.